แนวข้อสอบ ราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

฿395.00฿585.00

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ ราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แนวข้อสอบ ราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เก็งข้อสอบที่ออกบ่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เราคือศูนย์แนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ที่รวบรวมผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำเทคนิคต่างๆในการสอบ เพื่อมาถ่ายทอดให้ทุกคนนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการสอบเพื่อให้บรรลุผลในการสอบเล่มที่สั่งซื้อจะประกอบด้วย: เนื้อหาสาระต่างๆ ตรงตามประกาศสอบตำแหน่งที่สอบ ของกรมนั้นๆ หากกรม หรือหน่วยงานนั้นๆ ไม่ได้ระบุขอบเขตในการสอบจะจัดเนื้อหาที่ไกล้เคียง รวมเนื้อหา แบบทดสอบพร้อมเฉลยข้อสอบ รวบรวมเทคนิคต่างๆในการสอบไว้ในเล่มเดียว และที่เด่นที่สุดคือ ศูนย์เราจะทำการอัพเดทเนื้อหาล่าสุด ของกรมนั้นก่อนออกจำหน่าย

รายละเอียด แนวข้อสอบ ราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

– ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
– ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 5 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 6 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 3 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 7 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 2 อัตรา

หน่วยที่ 8 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวนรับ 1 อัตรา

หน่วยที่ 9 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

กลุ่มงานบริการ

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวนรับ 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

 1. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวนรับ 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียรของสังคม

วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ — 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://drg.job.thai.com

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF