แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมควบคุมมลพิษ

฿395.00฿585.00

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ  กรมควบคุมมลพิษ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ   กรมควบคุมมลพิษ  ฉบับปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 แนวข้อสอบ ตามประกาศสอบ มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF (ebook) และรูปเล่มหนังสือ โดยราคาในรูปแบบไฟล์ PDF 395 บาท และราคาหนังสือ 585 บาทละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมควบคุมมลพิษ

– ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
– การเขียนโครงการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน   5 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานบริการ

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานเทคนิค

  1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน  3 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างยนต์

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และจะนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง

การรับสมัคร 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th

 

ดาวน์โหลดประกาศสอบ

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF