แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

฿395.00฿585.00

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทครบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรเก็งข้อสอบที่ออกบ่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

รายละเอียด แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • การเขียนโครงการ
 • การเขียนรายงานการประชุม
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 4)

2. กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต 4)

วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรัตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการของคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ให้ทราบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045 210422–3 และที่เว็บไซต์ http://www.oard4.org และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม ->กองศูนย์สำนัก ->กองการเจ้าหน้าที่ ->ข่าวการสอบ/สมัครงาน)

ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF